Hướng dẫn cài đặt Apache, PHP, MySQL trên Centos

02-12-2012 - 00:41

Apache là web service linh hoạt và phổ biến nhất hiện nay, thân thiện và rất dễ sử dụng. Trong bài này Nencer xin giới thiệu cách cài đặt Apache, PHP, MySQL trên Centos trên máy chủ Linux Centos.

Trong bài viết chúng tôi sử dụng thông tin sau: IP máy chủ 120.30.77.77, tên miền nencer.com

Cài đặt Apache
#yum install apache
Sau đó khởi động Apache:
#service httpd start

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào trình duyệt theo đường dẫn http://120.30.77.77

Cài đặt MySQL
#yum install mysql-server

Cấu hình tự động chạy mysql sau khi reboot máy chủ:
#chkconfig --levels 235 mysqld on
Khởi động MySQL:
# service mysqld start
Để bảo mật mysql bạn cần tạo mật khẩu cho tài khoản root
# mysql_secure_installation

Máy tính sẽ hỏi bạn mật khẩu, bạn chỉ việc nhấn Enter để vào, chọn Y [yes] để tạo mật khẩu cho tài khoản root, bạn hãy khai pass bất kỳ, càng bảo mật càng tốt. Hệ thống sẽ hỏi bạn vài câu hỏi, hãy chọn Yes.

Cài đặt PHP hỗ trợ MySQL
Bạn cài các gói sau:
# yum install php php-mysql php-gd php-imap php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-cli php-mbstring php-mcrypt php-mssql php-shout php-snmp php-soap php-tidy
Sau khi cài xong, bạn hãy khởi động lại Apache
#    service httpd restart
   
Tạo Virtual Host
Để phục vụ cho việc thiết kế web, bạn cần phải tạo Virtual Host để trỏ tên miền đến và chứa nội dung web.

Đầu tiên vào vào quản lý tên miền nencer.com để trỏ về IP 123.30.77.77. Sau đó bạn vào tệp tin cấu hình của Apache để tạo virtual host
#vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
Kéo xuống cuối cùng và thêm:


DocumentRoot /home/thecao

DirectoryIndex index.php index.html
AllowOverride All
Options Indexes FollowSymLinks
 Order allow,deny
  Allow from all

ServerName nencer.com
ServerAlias www.nencer.comSau khi cài xong, bạn hãy khởi động lại Apache
#    service httpd restart

Bây giờ bạn có thể vào trình duyệt bằng đường dẫn http://nencer.com hoặc http://www.nencer.com
Tuy nhiên nó sẽ không trỏ đến thư mục /home/nencer.com vì bạn chưa tạo nó.

Tạo user và group
Bước này sẽ tạo user và group có quyền trên thư mục /home/nencer.com
Tạo username là: thietkeweb và mật khẩu là 123456
useradd thietkeweb -d /home/nencer.com
chown -R thietkeweb:thietkeweb /home/nencer.com
chmod 775 /home/nencer.com
passwd thietkeweb
Nhập mật khẩu là 123456

Cài đặt FTP server
#yum -y install vsftpd
Cấu hình:  #vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf
an>Khởi động FTP
#service vsftpd start
Cấu hình tự động chạy khi khởi động lại máy chủ
#chkconfig vsftpd on
OK. Bạn có thể dùng phần mềm cuteFTP để đăng nhập.

Nếu đăng nhập thất bại, hãy chạy lệnh sau:

#setsebool -P ftp_home_dir on


Cài đặt phpMyAdmin
Bạn vào http://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php để chọn gói phù hợp. Chú ý chọn file có phần mở rộng là tar.gz
# wget http://sourceforge.net/projects/phpmyadmin/files/phpMyAdmin/3.5.4/phpMyAdmin-3.5.4-english.tar.gz
# tar xvfz phpMyAdmin-3.5.4-english.tar.gz -C /home/nencer.com
#cd /home/nencer.com
# mv phpMyAdmin-3.5.4-english phpMyAdmin
# cd phpMyAdmin
# cp config.sample.inc.php config.inc.php
Toàn bộ cài đặt đã xong, chúc các bạn thành công!

Tags:

thiet ke web hai phong

thiết kế web hải phòng, thiet ke web