Hướng dẫn cài đặt Mongodb hỗ trợ PHP trên máy chủ Centos

20-02-2013 - 20:01

Mongodb là một giải pháp NoSQL để lưu trữ dữ liệu lớn, nó mạnh gấp nhiều lần MySQL mà chúng ta vẫn dùng. Hôm nay nencer.com xin giới thiệu cách cài đặt Mongodb kết hợp với PHP trên máy chủ Centos 5 hoặc 6.

Sau khi bạn đã cài xong webservice (Apache, nginx..vv) trên máy chủ, tiếp đến sẽ cài đặt Mongodb. Bạn hãy tạo một repo:

#vi /etc/yum.repos.d/10gen.repo

Nội dung của file này như sau:

+ Với Centos 32bits

[10gen]
name=10gen Repository
baseurl=http://downloads-distro.mongodb.org/repo/redhat/os/i686
gpgcheck=0
enabled=1

+ Với Centos 64 bits

[10gen]
name=10gen Repository
baseurl=http://downloads-distro.mongodb.org/repo/redhat/os/x86_64
gpgcheck=0
enabled=1

Trong ví dụ này, tôi sử dụng Centos 64bits

Sau khi lưu lại, bạn hãy chạy lệnh:

#yum install mongo-10gen mongo-10gen-server
#chkconfig mongod on


Khởi động Mongo:
#service mongod start

Bước tiếp theo, chúng ta phải cài PHP

#yum install php php-gd php-imap php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-cli php-mbstring php-mcrypt php-shout php-snmp php-soap php-tidy php-devel php-dev

Cài các thư viện cần thiết kể kết hợp với Mongodb
#yum install make
#yum install gcc
# pecl channel-update pecl.php.net

Cài Driver:
# sudo pecl install mongo

Sau khi cài driver thành công, bạn phải sửa file php.ini và thêm dòng extension=mongo.so

Khởi động lại webservice. Cài đặt hoàn thành.


Để quản trị được Mongodb, cũng có tiện ích quản trị gần giống phpmyadmin đó là phpmoadmin. Bạn có thể tải tại đây: http://phpmoadmin.com/file/phpmoadmin.zip

Chúc thành công!