Nâng cấp PHP 5.4 và MySQL 5.5 cho Virtualmin

17-11-2014 - 12:34

Virtualmin GPL là tiện ích quản lý server, vps chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên hiện tại virtualmin chỉ hỗ trợ phiên bản PHP 5.3 và My SQL5.1. Để tăng độ an toàn cho server và tốc độ sử lý nhanh hơn, bạn nên nâng cấp lên phiên bản PHP 5.4 và MySQL 5.5.

Đầu tiên bạn cần cài đặt các gói sau:
 
#rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
#rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
 
Sau đó chạy lệnh cài đặt MySQL
yum --enablerepo=remi upgrade mysql mysql-devel mysql-libs mysql-server
 
Sau khi cài đặt thành công, chạy lệnh sau để rebuild lại database
 
#service mysqld stop
#/usr/bin/mysqld_safe --skip-grant-tables&
#mysql_upgrade
#service mysqld restart
 
Xóa bỏ PHP cũ:
#yum remove php-*
 
Cài đặt PHP 5.4
#rpm -Uvh http://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm
#yum install php54w php54w-common php54w-mysql php54w-mbstring php54w-cli php54w-gd php54w-mcrypt php54w-pear php54w-xml php54w-imap php54w-snmp php54w-soap php54w-bcmath
# service httpd restart
 
 
Chúc các bạn thành công!