Hướng dẫn nâng cấp php5.4 cho Directadmin

25-12-2014 - 10:55

Directadmin hiện để mặc định vẫn là PHP 5.3 và cho kết quả sai trong một số hàm, để tăng cường bảo mật cho website của bạn, chúng tôi khuyến cáo nên sử dụng phiển bản PHP cao hơn.

Cách nâng cấp PHP trong directadmin

Đăng nhập bằng root

#cd /usr/local/DirectAdmin/custombuild
#./build set php5_ver 5.4
#./build update
#./build php n
#services httpd restart

Cài ioncube

#./build set ioncube yes
#./build ioncube
#services httpd restart